Gisab One

Vi strävar efter att skapa hållbara partnerskap med ett gemensamt värdeskapande för alla partners. Vi kallar det för Gisab One. Det är en modern arbetsmetodik och ett förhållningssätt kring hållbara leveranser. 

Effektmål ersätter projektmål

Den verkliga nyttan märks mot slutet av projekten, men arbetssättet präglar arbetet från uppstartsmöte, genom hela processen fram till slutleverans och märks även tydligt i den långsiktiga drift- och underhållsfasen. Med Gisab One frångår vi projektmål och fokuserar helt på effektmål. Det är under uppstartsfasen som vi sätter effektmål och samarbetsformer för att säkra inte bara projektet, utan även drift och underhåll på längre sikt. Denna grund präglar sedan planering, design, utveckling, genomförande och överlämning.

Fördelarna är många

  • Tydligt fokus på att uppnå bästa möjliga lösning för projektet på kort och lång sikt.
  • Kompetenser hos vardera part tas bäst tillvara vid ett samskapande och samförstånd kring projektets komplexitet och utmaningar.
  • Samarbetsformerna blir enklare och rakare med transparens och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
  • Med Gisab One uppnår vi en mer lönsam process för alla inblandade parter.
Gisab One

Framgångsrika partnerskap kräver utmärkta partners