Säkerhet

På Gisab gör vi säkerhet. Vi menar att det är enkelt att skapa säkerhetpolicys. Det svåra ligger i att göra säkerhet – varje dag och varje minut av en arbetsdag. Det är så vi undviker allvarliga olyckor och upprätthåller en trygg och säker arbetsmiljö för våra ödmjuka experter och partners och för våra kunder.

Att göra säkerhet handlar om att inkludera och involvera samtliga på en arbetsplats. Det handlar om god kommunikation och transparens, men likväl om tydliga rutiner och uppföljning. Dessutom handlar det om kontinuerlig fortbildning och coachning, samt om att ha rätt lednings- och systemstöd. När allt ställs på sin spets handlar säkerhet alltid om att handling väger tyngre än ord. Det tar Gisab fasta på.

Vår säkerhetsprocess

Vårt säkerhetsarbete präglas av de krav som lagar, kunder och ägare ställer på oss. Det viktigaste av allt är kanske attityden till en god arbetsmiljö. Det handlar om fokus på långsiktig hållbarhet före kortsiktiga ekonomiska vinster. Det är så vi bygger värden för oss och för våra kunder. Vi delar in vårt säkerhetsarbete i tre nivåer – Styrning, Ledning och Ansvar.

Under Styrning jobbar vi bland annat med vår arbetsmiljöpolicy, säkerhetshandboken, fortbildning, SAM och SSG. När det gäller Ledning handlar säkerhetsarbetet om planering och beredning, riskanalyser, kommunikation, samverkan, uppföljning, rapportering och återkoppling. När vi kommer till ansvar handlar det om individens agerande, att säkerställa att rätt utrustning används på rätt sätt, kommunikation och att använda vår IA-app. Som vi ser det är säkerhet på Gisab ett resultat av samskapande och individuellt ansvar.

Nedan hittar du vår säkerhetspresentation på svenska och engelska.

Säkerhet